ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อทนายความที่ประสงค์รับหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ผู้ต้องหา ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ข้อ 41 ครั้งที่ 1 ประกาศศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครทนายความที่ประสงค์รับหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ผู้ต้องหาตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ข้อ 41 ร่างประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุพรรณบุรี และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ ของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Meeting) ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน “กีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ 65” กลุ่มที่ 2 (สีส้ม) ครั้งที่ 2

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน