ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri Provincial Court
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ ของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Meeting)

image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ